بیوگرافی و سوابق

کاظم رحیمی

گرافیک کامپیوتری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری