پروفایل من

میلاد هاشمی نژاد

گرافیک * عکاسی

آرشیو
در آن میان درویشی از منصور پرسید كه عشق چیستگفت :امروز بینی و فردا و پسفردا، اول روز بكشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش بر باد بردادند یعنی عشق این است
عضویت در تاریخ 26 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 1751