بیوگرافی و سوابق

ناصر علاءالدینی

گرافیک ، عکاسی با موبایل ، خط تحریری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری