بیوگرافی و سوابق

کامیاب فرهادی

عکاس-منجم آماتور
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری