• طراحی چشم

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 خرداد 1397
  یادداشت هنرمند:
  طراحی چشم توسط هنرجو
 • طراحی مو

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 خرداد 1397
  یادداشت هنرمند:
  سفارش
 • تمرین هنرجو

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 خرداد 1397
  یادداشت هنرمند:
  طراحی لب با مداد B6
 • طراحی چشم

  از مجموعه: نقاشی

  تاریخ ارسال: 8 خرداد 1397
  یادداشت هنرمند:
  تمرین هنرجو