بیوگرافی و سوابق

الهه سلیمی

گلیم و آیینه کاری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری