بیوگرافی و سوابق

خاطره متولی

نقاشی-گرافیک کامپیوتری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری