پروفایل من

کیمـیا منجـّمی

گرافیک، تبلیغات، مدیر هنری

  • ما ز بالاییــم و بالا می رویـم
  • ما ز دریاییـم و دریا می رویـم
آرشیو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

**.... هَر کســـی از ظـَــنِّ خـــود شــُــد یارِ مَــن **....

 ....** از دَرون مــن نَـجُـســــــت اَســــــرارِ مـَــن **....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


چـِـراغ را تــو اَفــروختــی 

تا مــَــرا ببینـــی 


مـَــرا 

که بــوده اَم 

پیــش از آنکــه تــو 
چـِــراغ را بیـَـفــــــــروزی 


(علیرضــا روشـَــن) علاقه مندی ها؛


حضـــرتِ مــولانا، اِصــالَت، صـِـداقَت، حـُـرمَت، فانـــوس، سَفـــر، تــاب، رادیــو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عضویت در تاریخ 14 آبان 1389
بازدید پروفایل: 77222