بیوگرافی و سوابق

کمیل احمدی

مستند ساز.گرافیست.مدیر موسسه رواق ..۰۹۳۵۳۰۰۹۷۳۷
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری