بیوگرافی و سوابق

کمیل احمدی

مستند ساز.گرافیست.طلبه
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری