نگارخانه آثـار

[76]> آلبوم: ...

زهـرا محمودیـان اصفـهانی

عـکــــــــــــاســــــــــــی
 • وقتی کسی به دخترت نگاه چپ میکند..

  از مجموعه: عکس های لحظه ای

  تاریخ ارسال: 27 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  بزن لهش کن...
 • دستی حلال...

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 7 مرداد 1392
  یادداشت هنرمند:
  زیر ضل آفتاب درو میکرد و زیر لب ذکر میگفت.
  گفتم حاجی نان در آوردن هم عجب زحمتی دارد نه؟
  لبخندی زد و گفت : اگر عاشقه زنت باشی عاشق دخترت باشی عاشق پسرت باشی آنوقت رنج میشود قند
  برای حاج خانم آفتاب که سهل است بدتر از اینها را به جان میخرم!
  من ماندم و دنیایی حسرت به عشق پاک حاج آقا به حاج خانم و بچه هایش!!
  خودمانیم!ما جوان های امروزی هم عشق داریم و عاشق داریم و اما......................!!!
 • خاکســـــــتری....

  از مجموعه: عکاسی

  تاریخ ارسال: 18 تیر 1392
  یادداشت هنرمند:
  گوشه ای کز کرده بود...
  باهیچ صدایی تکان نمیخورد. شاید عمیق فکر میکرد.شایدهم غصه میخورد...
  انگار فهمیده بود فردا قرار است از گاوداری بیرونش کنند...