پروفایل من

[محمــدرضــا کــوکـبــی]

هیچ

  • تهران
  • شرق
  • iranafzar.co@gmail.com
آرشیو

تمنای پـــروازی از خویشتــن،گــره خورده درانتهـــای پـــــرم...
چـه بیچـــارگی است مــــاندن در اینجـــا کـــه مـــــــــا زاده ایم...!!! شهـــــــــر...
ایمیل اصلی: 
 kokabi.m.reza@gmail.com
 

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 3 دی 1391
بازدید پروفایل: 5727