پروفایل من

محبوبه برناک

گرافیک

  • متولد 9 دی 1369
  • mahboobbornak@yahoo.com
آرشیو

خداوندا......


نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد


                    نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت


ولی آنقدر مشتاقم ....ولی آنقدر مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد


              گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش


                              که او یکریز و پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد


                         و خواب خفتگان آسوده تر سازد


                                            بدینسان بشکند دایم سکوت مرگبارم را .................


                                                            دکتر شریعتی

عضویت در تاریخ 21 بهمن 1392
بازدید پروفایل: 3898