بیوگرافی و سوابق

مهدی لک

در حال آموختن و تجربه کردن.
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری