پروفایل من

خاطره علیجانی

معماری

آرشیو
برای داشتن زندگی بی دردسر دعا نکن ، دعا کن قویتر باشی
دعا نکن که مسئولیت هات اندازه توانمندیهات باشند ، دعا کن قدرتهایت اندازه مسئولیت ها و آرزو هایت بشود
عضویت در تاریخ 5 مهر 1392
بازدید پروفایل: 1132