پروفایل من

مجید برجعلیزاده

تئاتر

  • متولد 19 آذر 1353
  • majidborjalizadeh@yahoo.com
آرشیو
برخی انسانها با هزارو یک دلیل بر دل مینشینند و با تلنگری به زباله دان هستی سپرده میشوند البته بدون درنگ.
عضویت در تاریخ 22 فروردین 1389
بازدید پروفایل: 4388