نگارخانه آثـار

[7]> آلبوم: تصویرسازی

منصوره ملکی جهان

گرافیک
 • آرامش

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 26 تیر 1394
  یادداشت هنرمند:
 • غوول خانم

  از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

  تاریخ ارسال: 2 اردیبهشت 1394
  یادداشت هنرمند:
 • خونه تکونی

  از مجموعه: تصویرسازی

  تاریخ ارسال: 26 آذر 1397
  یادداشت هنرمند:
  از کار های قدیمی

  نقاشی با تبلت:)
  برنامه ی painter
 • ماهی کوچولو

  از مجموعه: طراحی و نقاشی دیجیتال

  تاریخ ارسال: 26 آذر 1397
  یادداشت هنرمند:
  نقاشی با تبلت:)
  برنامه ی painter