بیوگرافی و سوابق

منصوره ملکی جهان

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری