بیوگرافی و سوابق

امیر رضایی حصاری

گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری