پروفایل من

مریم جنگروی

گرافیک تصویر سازی

  • متولد 5 بهمن 1362
  • maryamjangravi.blogspot.com
  • mary_ja65@yahoo.com
آرشیو

تصویر ساز و طراح
گرافیکفارق التحصیل
دانشگاه هنر تهراندانشجوی کارشناسی
ارشد دانشکده هنرهای زیبا- تهرانآغاز به فعالیت
حرفه ای1382نمایشگاه گروهی
تصویرسازی با موضوع دیو      نگارخانه
مهرین 1385دومین جشنواره
تصویر سازی لغت نامه ها ( با موضوع خانه)    
1386نمایشگاه گروهی
تصویرسازی با موضوع سایه      خانه
هنرمندان ایران 1387چهارمین نمایشگاه
تایپوگرافی ایرانی(شاهنامه فردوسی) 1387چهارمین جشنواره
بسم ا...1387اولین جشنواری
هنرهای تجسمی شهر(تصویرسازی)  1387سومین جشنواره
تصویر سازی لغت نامه ها( با موضوع گورخر) 1387مقام دوم مسابقه
طراحی لباس دانشگاه امیرکبیر 1390

عضویت در تاریخ 16 تیر 1387
بازدید پروفایل: 1951