پروفایل من

مریم حسینی مجد

طراحی گرافیک

  • متولد 26 تیر 1370
  • کرمانشاه
  • کرمانشاه
  • mhosseinimajd.blogfa.com
  • maryam.hosseinimajd@yahoo.com
آرشیو
خدایا به من تلاش در شکست، صبر درنومیدی، رفتن بی همراه، فداکاری در سکوت،خدمت بی نان، مناعت بی غرور، عشق بی هوس و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن...

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 6 شهریور 1391
بازدید پروفایل: 2132