بیوگرافی و سوابق

مهدی یعقوب زاده

طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری