بیوگرافی و سوابق

مهدی فهار

طراحی گرافیک . مشاوره برندینگ
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری