بیوگرافی و سوابق

سیدمهدی خلیلی

طراحی گرافیک و نقاشی سیاقلم
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری