بیوگرافی و سوابق

حسین عباس زاده

هنرهای تجسمی / کارشناس ارشد کارگردانی نمایش
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری