بیوگرافی و سوابق

امیر حسین باسره

طراحی گرافیک / عکاسی ...
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری