بیوگرافی و سوابق

میثم امینی

دانشجو رشته معماری
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری