بیوگرافی و سوابق

میثم فخری

طراح گرافیکی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری