بیوگرافی و سوابق

میرفرهاد مقیمی

نقاشی طراحی گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری