بیوگرافی و سوابق

سید محمد حسین میرباقری

تصویرگر، نقاش، طراح گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری