پروفایل من

رقیه فصیحی

خوشنویسی(نقاشیخط)

آرشیو
فردا
انسان به کوچه می آید
و درخت ها
از ترس
پشت گنجشک ها پنهان می شوند.
عضویت در تاریخ 23 مرداد 1390
بازدید پروفایل: 1940