بیوگرافی و سوابق

محیا صفرزاده

از تهی سرشار...
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری