حلقه های اجتماعی

قاسم محمدی

طراح گرافیک و عکاس
-- --
--
تصویری موجود نیست
سیده فرشته ناصری
دانشجوی کارگردانی_بازیگری
فرانک اسدی
نقاشی وطراحی وکارباکودک
! SAFIIR
سید امین فخرائی
* حسنی
متأهل( graphist - photographer - illustrator - Art work)
* مجید ریاضت *
نقاشی و عکاسی و کمی گرافیک و خوشنویسی
*زینب سامعی*
"کارشناس و طراح فرش"
تصویری موجود نیست
. .
.
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
. ایران نژاد طاهر
خوشنویسی،تذهیب ،عکاسی،تدریس معرق چوب ومس،طراحی داخلی حسینیه،طراحی واجرای پرچمهای مذهبی هیأت، بیرقها وکتیبها ...
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
.. ...
...
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست
... ...
کارشناس نقاشی
تصویری موجود نیست
تصویری موجود نیست