بیوگرافی و سوابق

قاسم محمدی

طراح گرافیک و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
دوره تبلیغات بازرگانی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی مرداد 1388 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تقدیر نامه تدریس نرم افزار فتوشاپ تیپ 130 ارتش شهریور 1391 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
تقدیرنامه تولیدات هنری مدرسه عشق سپاه خراسان شمالی آبان 1392 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
شرکت در نمایشگاه گروهی عکس دانشگاه علمی کاربردی بجنورد2 دی 1392 ایران
تحصیلات
سوابق کاری