بیوگرافی و سوابق

مهاجر 69

______
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
سرباری حضرت غائب پروردگارآسمان وزمین مهر 1392 ایران
تحصیلات
عنوان مدرک تحصیلی مقطع تحصیلی تاریخ شروع تاریخ فارغ التحصیلی شهر کشور
نوکری اهلبیت سایر اسفند   1376 تاکنون   مشهد ایران
سوابق کاری