بیوگرافی و سوابق

محمدرضا مجیدی

تولیدکننده انیمیشن سه بعدی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری