پروفایل من

محمدعلی دارایی

گرافیک

  • متولد 6 خرداد 1370
  • تهران
  • تهران
  • mohammad.daraie@gmail.com
آرشیو
بر هر چه همی لرزی میدان که همان ارزی 
زین روی دل عـاشق از عـرش فـزون باشد

آلبوم های من