بیوگرافی و سوابق

محمدحسین باقری

گرافیک
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری