پروفایل من

محمد مرادی

گرافیک و عکاس

آرشیو

همه بدبختی های ما ناشی از این است نسل کهنه ی ما به تحجر مبتلاست و نسل جدید به هیچ و پوچ.   دکتر شریعتی
عضویت در تاریخ 31 تیر 1392
بازدید پروفایل: 1420