پروفایل من

محمد نبی زاده

برنامه نویسی وب و کمی گرافیک

آرشیو
دوران جهان بی می و ساقی هیچ است
بـی زمـزمـه ی سـاز عـراقـی هیچ است

هــر چـنــد در احــوال جــهـــان مـی نـگـــرم
حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است

خیام عزیز
عضویت در تاریخ 30 دی 1387
بازدید پروفایل: 1613