پروفایل من

سید تقی سیدی

آرشیو
جاذبه ی خاک به ماندن می خواند و آن عـهد باطنی به رفتن ... عقل به مـاندن می خواند و عشق به رفتن...
و ایـن هـر دو را خداوند آفـریده است تا وجـود انسان در آوارگـی و حیـرت میـانعقل و عشق معنا شود.
سید شهیدان اهل قلم
سید مرتضی آوینی


آلبوم های من

عضویت در تاریخ 16 خرداد 1390
بازدید پروفایل: 12546