بیوگرافی و سوابق

محمد رضا فتحی پور

گرافیک آرت و دیجیتالی و انیمیشن 3D
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری