بیوگرافی و سوابق

مرتضی پایمرد

طراح گرافیک و عکاس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری