بیوگرافی و سوابق

معین پرتونیا

الحقیر فقیر
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری