پروفایل من

مصطفی قاسمیان

عکاس

آرشیو
در تواف شمع میگفت این سخن پروانه ای/
سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای/
بلبل از شوق گل و پروانه از سودای شمع/
هریکی سوزند به نوعی در غم جانانه ای/

آلبوم های من

عضویت در تاریخ 27 آذر 1389
بازدید پروفایل: 3259