بیوگرافی و سوابق

..... ...

...
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
خبرگزاری ایسنا خوزستان عکاس آبان   1389 فروردین   1390 اهواز ایران
شرکت/سازمان عنوان شغل از تاریخ تا تاریخ شهر کشور
عکاس خبرگزاری ایکنا خوزستان عکاس آبان   1389 فروردین   1390 اهواز ایران