بیوگرافی و سوابق

سـ‌ع‌ـید .

دست بُردهای من به عکاسی و فوتوشاپ!
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری