بیوگرافی و سوابق

ندا کامکار

خوشنویسی
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
"عالی" انجمن خوشنویسان مرداد 1393 ایران
تحصیلات
سوابق کاری