بیوگرافی و سوابق

نادر حیدری

گرافیست و خوشنویس
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
تحصیلات
سوابق کاری