بیوگرافی و سوابق

نادر ارجمند

گرافیست
بیوگرافی ...

گواهینامه ها
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
ماکرو مدیا فلش موسسه آموزش عالی فن پرداز خرداد 1387 ایران
گواهینامه صادر کننده تاریخ صدور کشور
کورل درایو موسسه آموزش عالی فن پرداز مرداد 1387 ایران
تحصیلات
سوابق کاری