پروفایل من

محمد سعید نقاشیان

خوشنویسی/تصویرسازی/موسیقی

آرشیو
زهر بیاور که ز اجزای من
بانگ برآید به ارادت که نوش
www.saeednaghashian.com
http://www.khtt.net/person/36061/en
saeednaghashian@gmail.com
http://www.tajasomi.ir/Default.aspx?page=11064&section=newlistItem&mid=35473&pid=36664
http://www.khtt.net/person/36061/en
http://www.todayposters.com/galleries/assma-olhossnagallery2009.html
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1779944عضویت در تاریخ 6 مرداد 1388
بازدید پروفایل: 28580